เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-415-5110
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นายศราวุธ ไพคำนาม)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 098-585-7443
(นางพุทธวดี บุญรักษา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 087-235-5113
(นางสาวสาวิตรี ไชยชมภู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-320-3129
(นางแสงเดือน มุงคุณ)
ครูชำนาญการ
โทร : 064-316-3814
(นางไพเราะ ไชยเดือน)
ครูชำนาญการ
โทร : 093-349-7705
(นางสาวเทวะรักษ์ วจีสิงห์)
ครูชำนาญการ
โทร : 084-954-7997
(นางสุคนธ์ รัตนา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร : 080-354-1661
(นางสาวสุวิตตา วจีสิงห์)
ครูชำนาญการ
โทร : 080-0636259
(นางสาวมยุรา จันลาวงศ์)
ครูชำนาญการ
โทร : 098-1596389
(นางเย็นฤดี สอนสมนึก)
ครูชำนาญการ
โทร : 083-342-2424
(นางธนพร โพธิ์กิ่ง)
ครูชำนาญการ
โทร : 0942952091
(นางรุจิรา อ่อนสา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-0505532
(นางสาวจารุณี กลยนีย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065-4507266
(นางสาวพรสวรรค์ วะภักดิ์เพชร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-342-1396
(นางสาวสุดาวดี ศรีหาราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-577-1507
(นางพัสดาพร วันสวัสดิ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-5525202
(นางสาววิจิตรา คำโบราณ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-747-4469
(นางสาวสุภาวดี อุปรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-390-4023
(นายสวาสดิ์ กลยนีย์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
โทร : 093-5484094
(นางสาวน้ำฝน ทิพกุล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 0616327502


× เทศบาลตำบลพอกน้อย