เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นางรจนา จันทร์แก้ว)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 095-1408580
นายไพรบ บุตรแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 081-0558468
นายพัลลภ ศรีสุทัศน์
เลขานุการนายกฯ
โทร : 083-3560230
นายสนามชัย ศรีสุทัศน์
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร : 087-8638911
account_box สมาชิกสภา
(นายรณชิต แพงดวงแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5716645
นายชับรบ สอนสมนึก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 086-2318101
นายสุรชัย ตู้ไม้ป่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 081-0572359
นางวีรนุช แย้มกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 086-7165848
นางนุจนาศ อันสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 084-7988927
นายทองปาน แพงดวงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 082-1011906
นางสร้องทอง บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 083-3385214
นายดาบ สอนสมนึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 084-7980455
นายชนินทร์ สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-9160659
นายบรรดา จำปาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 089-2758169
นายบรรจง ศรีหาราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-1848119
นายสมชาย ยาดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 061-5670346
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นางวารุณี จันทร์วิภาค)
รองปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5698-293
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221
(นางวิรดา แถมสมดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-975-1569
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-4155-110
นายประสพโชค บุญกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-4901609
account_box สำนักปลัด
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221,082-451
(นางสาวยุวดี อุเทนสุต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 087-4204305
(นายชำนาญ ใครบุตร)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร : 091-360-9950
(นางสาวชฎาภรณ์ เพียยุระ)
ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 087-4216444
(นางวิไลวรรณ อินทรีย์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 062-109-1899
(นางคำพันธุ์ คูณมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 081-9644284
(นางสาวรัตนพรธรรม ฉะโน)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 056-417-6082
(สิบเอกพรชัย โพธิเพชร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 065-083-7390
นางสาวจิระพา อุปรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 098-171-2028
(นางอวยพร แพงดวงแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 093-126-5274
(นายอดิศักดิ์ อินทรีย์)
พนักงานขับรถ
โทร : 087-2142535
(นายเรืองเดช วงค์อาษา)
ภารโรง
โทร : 093-3904770
account_box กองคลัง

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box กองช่าง
นายประสพโชค บุญกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-4901609
นายภาณุพันธ์ ฟองอ่อน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 082-1105545
(นายสหชาติ แก่นท้าว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 087-8644465
(นางสาวสุวิรภรณ์ คามวุฒิ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 042-707653
นายศักดิ์สกล วันสวัสดิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 088-3099592
account_box กองการศึกษา
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-415-5110
(นายศราวุธ ไพคำนาม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 098-585-7443
(นางสาวพุทธวดี กุนอก)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 087-235-5113
(นางสาวสาวิตรี ไชยชมภู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-320-3129
(นางแสงเดือน มุงคุณ)
ครูชำนาญการ
โทร : 064-316-3814
(นางเย็นฤดี สอนสมนึก)
ครูชำนาญการ
โทร : 083-342-2424
(นางสาวเทวะรักษ์ วจีสิงห์)
ครูชำนาญการ
โทร : 084-954-7997
(นางพิรานันท์ นนตะเสน)
ครูชำนาญการ
โทร : 091-064-5538
(นางสาวสุวิตตา วจีสิงห์)
ครู
โทร : 080-0636259
(นางสาวมยุรา จันลาวงศ์)
ครูชำนาญการ
โทร : 098-1596389
(นางสุคนธ์ รัตนา)
ครูชำนาญการ
โทร : 080-354-1661
(นางไพเราะ ไชยเดือน)
ครูชำนาญการ
โทร : 093-349-7705
(นางรุจิรา อ่อนสา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-0505532
(นางสาวจารุณี กลยนีย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065-4507266
(นางสาวพรสวรรค์ วะภักดิ์เพชร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-342-1396
(นางสาวสุดาวดี ศรีหาราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-577-1507
(นางพัสดาพร วันสวัสดิ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-5525202
(นางสาววิจิตรา คำโบราณ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-747-4469
(นางสาวสุภาวดี อุปรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-390-4023
(นายสวาสดิ์ กลยนีย์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
โทร : 093-5484094
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางเยาวลักษณ์ สอนพรหม)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 081-380-7004
(นางสาวกนกรัตน์ คุณบุราณ )
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 082-1055720
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางกนิษฐา ผดุงกิจ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 098-5969059