ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้เติมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง